YOU MATTER TO GOD

YOU MATTER TO US

the tabernacle church

 4141 desotO rd. sarasota, fl 34235 

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon

Service Time: || Sunday 10:15am

4141 DeSoto Rd. Sarasota, FL 34235

941-355-8858     ruys@thetabsarasota.org